Banking (Asc)
Computer Technology and Programming (Asc)
Information Management Systems (Asc)
Industrial Electronics (Asc)
Public Relations (Asc)
Accounting (Asc)
Marketing (Asc)
Tourism and Hospitality Management (Asc)
Cosmetic Technologies
Adalet Yüksek Okulu (Asc)
Public Relations and Marketing (ASc)
Banking and Insurance (ASc)
Accounting and Tax Application (ASc)
Business Management (ASc)
Electronics Technology (ASc)
Computer Programming (ASc)
Hospitality Services (ASc)
Computer Operations (ASc)
Dance
Otomotive Technologies (ASc)
Civil Aviation and Cabin Services
Social Media Expertise
Department Description
Complete View of Catalogue
Course View of Catalogue
Description View of Catalogue
Prog. Outcome - Course Relation Matrix
LIST of ALL FACULTIES
All Courses of GAU
All Course Descriptions of GAU
TÜRKÇE

        

Meslek Yüksekokulu

Halkla İlişkiler (MYO)

DEPARTMENT DESCRIPTION

AIMS OF PROGRAM
Gelişen ve değişen dünya koşullarında insan yaşamındaki değişim de gözönüne alınarak, global işleyiş de insan gücünü rekabet koşullarında en iyi şekilde işlemektir. Halkla İlişkiler işletmelerde büyük önem taşımakta, stratejik konumlarını belirlemekte anahtar rolü üstlenmektedir. Uluslararası gelişmelere paralel olarak daha kaliteli iş gücü yetiştirmek progmamın amacıdır.

DEGREE AWARDED
Halkla İlişkilerde Tanıtım Bölümü 2 yıllık programı bitiren öğrenciler Halkla İlişkiler konusunda yetkinlik kazanacaklardır.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Programdan mezun olanlar çeşitli sektörlerin farklı kademelerinde çalışma imkanı bulacaklardır.

EDUCATIONAL OBJECTIVES
1-Basılı materyal üretebilme ve değerlendirebilme becerisi.
2-Alanının kuramsal ve uygulamalı boyutlarında yetkinlik gösterme.
3-Basın ve/veya yayın alanlarını etkin kullanabilme becerisi.
4-Basın ve yayın tekniklerini ve çağdaş teknolojileri kullanabilme becerisi
5-İletişim bilimlerinin ve alt alanlarının temel kavram ve kuramlarını değerlendirebilme.
6-Görsel-işitsel ve elektronik ortamlarda basın ve/veya yayıncılığı uygulayabilme ve yorumlayabilme.
7-Disiplinlerarası bilgi birikimini basın ve/veya yayıncılık uygulamalarına taşıma becerisi.
8-Uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında düşüncelerini eleştirel, bilimsel ve sistematik olarak tanımlayabilme.
9-Mesleki ve etik sorumluluk uygulayabilme bilincine erişme.
10-Etkin iletişim kurabilme ve ana dilini yetkin biçimde kullanabilme becerisi.
11-Yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişimin gerekliliği bilincini gerçekleştirebilme becerisi ve geniş bir kültürel birikime sahip olma.

EDUCATIONAL METHODS
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir.

GRADUATION REQUIREMENTS
Öğrenciler;
- 60 krediyi tamamlamalı,
- Kredi ortalaması en az 2.00 olmalı,
- 30 günden 1 kez staj yapmalı ve başarıyla tamamlamalı,
- Türlçe ve Tarih dersinden başarıyla geçmelidir.

Last Update: 16/08/2017Open/Download as PDF File