Surgery Services
Anaesthesia
Radiotherapy
Health Establishments Administration
Medical Documentation and Secretarial
Medical Imaging Techniques
Care Elderly
İlk ve Acil Yardım
Department Description
Complete View of Catalogue
Course View of Catalogue
Description View of Catalogue
Prog. Outcome - Course Relation Matrix
LIST of ALL FACULTIES
All Courses of GAU
All Course Descriptions of GAU
TÜRKÇE

        

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

DEPARTMENT DESCRIPTION

AIMS OF PROGRAM
Ameliyathane Hizmetleri önlisans programı; ameliyathanelere donanımlı teknik personel yetiştirmek amacını taşımaktadır. Ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine,cerrahi ekibe malzeme sağlanması ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve eylemleri yapan ve uygulama açısından destek veren,donanımlı sağlık personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

DEGREE AWARDED
Programa kabul edilen öğrencilerin önlisans diplomasına hak kazanabilmeleri için Girne Amerikan Üniversitesi - Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü'nde gösterilen başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur. Lisans derecesini almak için öğrencilerin minimum toplam kredi koşullarını sağlamaları (Yerel kredi:92 AKTS: 120) gerekmektedir. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 60 iş günüdür.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Programdan mezun olanlar, başta KKTC ve Türkiye'de, hem kamuda hem de özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan ameliyathanelerde istihdam edilebilirler. Bu alanda mezun sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalması ile sağlık sektöründe daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir ve bu alan mezunlarına piyasada büyük bir talep bulunmaktadır.
Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması nedeniyle bu program mezunlarının iş bulma imkanları yüksektir.


EDUCATIONAL OBJECTIVES
Programımızın hedefi sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek, ve bu hedef doğrultusunda sağlık sektörü hizmetlerinin, özellikle de ameliyathane hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

Ayrıca, Ameliyathane Hizmetleri önlisans programından mezun olacak öğrencilerin yukarıda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için aşağıda belitilen program çıktılarında yeterlilik göstermeleri amaçlanmaktadır.

EDUCATIONAL METHODS
Ameliyathane Hizmetleri programının, ders bazında öğrenme kazanımlarının program yeterliliklerini ve ders müfredatının da dersin öğrenme kazanımlarına ne düzeyde sağladığına yönelik olarak Girne Amerikan Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi çerçevesinde düzenli aralıklarla iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri alınacaktır. Bu amaçla halen uygulanmakta olan anket formları güncellenerek öncelikle staj yapan öğrencilerimizin işverenlerinden mezunlarımızın bilgi, beceri ve yetkinlikleri hakkında öneri ve değerlendirmeler alınacaktır. Programdan mezun olan ve çalışmaya başlayan öğrencilerden de mezuniyet anket formları ile iş hayatı ve program öğrenme kazanımları hakkındaki görüşleri dikkate alınarak Sağlık Meslek Yüksek Okulu bünyesinde oluşturulacak olan Ders Planı komitesinde ilgili program için güncelleme çalışmaları yapılacaktır.


GRADUATION REQUIREMENTS
Programdan mezun olabilmek için 60 iş günü staj yapılması gerekmektedir. Öğrenciler stajlarını KKTC veya Türkiye'de herhangi bir sağlık kuruluşunda yapabilirler. Öğrencilerin kamu ve özel sektöre bağlı sağlık kurumu ve kuruluşlarının ameliyathanelerinde staj yapma imkanı vardır. Öğrenciler staj yönetmelikleri çerçevesinde yer seçme konusunda serbesttirler. Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek ve temeli Haziran 2013'te atılan ve yapımı devam eden hastanemizde de öğrencilere staj olanağı sağlanacaktır.

Last Update: 17/08/2017Open/Download as PDF File