Surgery Services
Anaesthesia
Radiotherapy
Health Establishments Administration
Medical Documentation and Secretarial
Medical Imaging Techniques
Care Elderly
İlk ve Acil Yardım
Department Description
Complete View of Catalogue
Course View of Catalogue
Description View of Catalogue
Prog. Outcome - Course Relation Matrix
LIST of ALL FACULTIES
All Courses of GAU
All Course Descriptions of GAU
TÜRKÇE

        

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

DEPARTMENT DESCRIPTION

AIMS OF PROGRAM
Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının amacı, çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışabilecek iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, hastane yönetimi bilgisine ve işletmecilik bilgisine sahip olan, bilgi ve beceri kazanmış nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırarakdırmaktır. ifade edilen sağlık kurumları ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

DEGREE AWARDED
Programa kabul edilen öğrencilerin önlisans diplomasına hak kazanabilmeleri için Girne Amerikan Üniversitesi - Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü'nde gösterilen başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur. Lisans derecesini almak için öğrencilerin minimum toplam kredi koşullarını sağlamaları (Yerel kredi: 83 AKTS: 120) gerekmektedir. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Programdan mezun olanlar, başta KKTC ve Türkiye'de sağlık sektöründe idari, mali ve destek birimleri olan; resmi ve özel hastaneler, sağlık kuruluşları, belediye sağlık merkezleri, tıbbi laboratuvarlar, ecza depoları, rehabilitasyon merkezleri, sosyal güvenlik kurumları, medikal cihaz üreten şirketler, özel sigorta şirketleri, sağlık turizm şirketlerinde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde istihdam edilebilecekerdir.

EDUCATIONAL OBJECTIVES
Programımızın hedefi sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek, dünyada halen sorun olmaya devam eden sağlık sistemleri yönetimini uygulamada bilimsel kriterlere uygun hale getirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

EDUCATIONAL METHODS
Yükseköğretim kurumları senatoları tarafından her diploma programı için Kurul tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde o düzey ve alan için öngörülen program ve alan yeterliliklerini karşılayacak öğrenme kazanımları belirlenmiştir. Ders müfredatları bu öğrenim kazanımlarından bir ya da bir kaçını sağlayacak biçimde oluşturulur ve öğrenci çalışma yüküne göre kredilendirilir. Sınavlar öğrencilerin her bir ders için öngörülen öğrenme kazanımlarından elde ettiği kanıtlayacak araç ve yöntemler kullanılarak yapılır.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının, ders bazında öğrenme kazanımlarının program yeterliliklerini ve ders müfredatının da dersin öğrenme kazanımlarına ne düzeyde sağladığına yönelik olarak Girne Amerikan Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi çerçevesinde düzenli aralıklarla iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri alınacaktır. Bu amaçla halen uygulanmakta olan anket formları güncellenerek öncelikle staj yapan öğrencilerimizin işverenlerinden mezunlarımızın bilgi, beceri ve yetkinlikleri hakkında öneri ve değerlendirmeler alınacaktır. Programdan mezun olan ve çalışmaya başlayan öğrencilerden de mezuniyet anket formları ile iş hayatı ve program öğrenme kazanımları hakkındaki görüşleri dikkate alınarak Sağlık Meslek Yüksek Okulu bünyesinde oluşturulacak olan Ders Planı komitesinde ilgili program için güncelleme çalışmaları yapılacaktır.

GRADUATION REQUIREMENTS
Programdan mezun olabilmek için 30 iş günü (6 hafta) staj yapılması gerekmektedir. Öğrenciler stajlarını KKTC veya Türkiye'de herhangi bir sağlık kuruluşunda yapabilirler. Ayrıca özel tıp merkezleri, görüntüleme merkezleri, sağlık sigorta şirketleri, tıbbi malzeme ve ilaç firmaları vb. gibi yerlerde de staj yapma imkanı vardır. Öğrenciler staj yönetmelikleri çerçevesinde yer seçme konusunda serbesttirler.

Last Update: 17/08/2017Open/Download as PDF File