Surgery Services
Anaesthesia
Radiotherapy
Health Establishments Administration
Medical Documentation and Secretarial
Medical Imaging Techniques
Care Elderly
İlk ve Acil Yardım
Department Description
Complete View of Catalogue
Course View of Catalogue
Description View of Catalogue
Prog. Outcome - Course Relation Matrix
LIST of ALL FACULTIES
All Courses of GAU
All Course Descriptions of GAU
TÜRKÇE

        

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

DEPARTMENT DESCRIPTION

AIMS OF PROGRAM
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının amacı radyolojinin konvansiyonel ve dijital tüm aygıtlarında çalışılabilecek bilgi ve deneyime sahip, tüm radyolojik aygıtların temelini ve uygulaması hakkında nitelikli bilgi sahibi, hastalıkların tanısına ve tedavisine yönelik film ve görüntüleri hazır hale getirebilen, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilen, radyolojik incelemelerin kalitesini yükseltmeyi, hastayla etkili iletişim kurabilme yetisine sahip ve mesleki başarıyı hedefleyen radyoloji teknikeri yetiştirmektir. Programımızın hedefi sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

Ayrıca, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olacak öğrencilerin yukarıda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için aşağıda belirtilen program çıktılarında yeterlilik göstermeleri amaçlanmaktadır.
1 Tıbbi görüntüleme teknikleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanır.
2 Radyoterapi ve nükleer tıp alanında gerekli temel bilgiye sahip olur.
3 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
4 Aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlar.
5 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
6 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
7 Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur.
8 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
9 Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır. Mesleği ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata uygun hareket eder.
10 Temel bilimler konusunda genel bilgiye sahip olur ve mesleğinde kullanım yerlerini bilir.
11 İnsan fizyolojisi ve anatomisi hakkında temel bilgiye sahip olur.
12 Radyasyon ve radyasyondan korunmayı bilir.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Programdan mezun olanlar, başta KKTC ve Türkiye'deki kamu ve özel hastaneleri olmak üzere, klinik, poliklinik, tıp merkezleri ve tıbbi görüntüleme merkezlerinde de istihdam edilebilirler. Günümüzde hemen hemen her hastanenin Radyoloji bölümünün bulunması bir gereklilik haline gelmiştir, böylece doktorlara ve hastalara Tıbbi Görüntüleme öncesinde, sırasında ve sonrasında yardımcı olabilecek eğitimli teknik eleman ihtiyacı da artmıştır Tıpın günümüzde ki hızlı teknolojik ilerlemesiyle birlikte, tıbbi görüntüleme dalı da daha önce görülmemiş bir ivmeyle gelişmektedir. Gelişen teknolojiyle beraber sağlık kuruluşları kalifiye elemanlara ihtiyaç duyduklarından, piyasada bu bölümün mezunlarına büyük talep bulunmaktadır.

GRADUATION REQUIREMENTS
Programdan mezun olabilmek için 60 iş günü staj yapılması gerekmektedir. Öğrenciler stajlarını KKTC veya Türkiye'de herhangi bir sağlık kuruluşunda yapabilirler. Ayrıca özel tıp merkezleri, görüntüleme merkezleri, ve özel hastaneler gibi yerlerde de staj yapma imkanı vardır. Buna ilaveten KKTC'de en yoğun çalışan özel radyoloji kliniği özelliğine sahip olan, LETAM'la da Girne Amerikan Üniversitesi'nin yaptığı anlaşmayla öğrencilere staj olanakları sunulacaktır. Öğrenciler staj yönetmelikleri çerçevesinde yer seçme konusunda serbesttirler.

Last Update: 17/08/2017Open/Download as PDF File